Biologinen hapenkulutus (biological oxygen demand)

Kun vesistöihin joutuu eloperäisiä aineita, vesistön pieneliöt alkavat hajottaa niitä hapen avulla. Biologinen hapenkulutus tarkoittaa tässä prosessissa kuluvan hapen määrää; mitä enemmän kyseisiä aineita jätevedessä on, sitä suurempi on biologinen hapenkulutus. Hapenkulutus on merkittävää siksi, että erityisesti talvisaikaan se voi kuluttaa vedestä kaiken hapen, jolloin vesieliöt saattavat kokea joukkokuoleman. Biologinen hapenkulutus lyhennetään kirjaimilla BHK, englanniksi BOD. Lyhenteeseen liitettävä alaviite ilmaisee niiden vuorokausien lukumäärän, joiden aikana kuluva happi lasketaan; esimerkiksi BHK7 tarkoittaa tietyn jätevesimäärän seitsemän vuorokauden aikana kuluttamaa happimäärää. Kemiallinen hapenkulutus tarkoittaa muuten samaa kuin biologinen, mutta siinä happea eivät kuluta pieneliöt, vaan kemialliset reaktiot; se kuvastaa ennen kaikkea hitaasti hajoavien eloperäisten yhdisteiden aiheuttamaa hapenkulutusta. Kemiallinen hapenkulutus lyhennetään kirjaimin KHK, englanniksi COD.