Suomalaiset arvostavat metsäteollisuutta – ympäristökriitikoidenkin osuus on vain 25 prosenttia

20.9.2018 / Artikkeli
Metsä Fibre Äänekoski, tehdasalue. Kuva: Metsä Group
Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on hyvä esimerkki siitä, miten metsäteollisuus tukee aluetalouksia pieniltä paikkakunnilta aina syvälle maaseudulle asti, missä ei muuten ole juurikaan maailmanmarkkinoiden ehdoilla toimivia työnantajia. Kuva: Metsä Group

Kansa arvostaa metsäteollisuutta työpaikoista sekä vienti- ja verotulojen tuojana. Suomalaisten mielestä metsäteollisuus hoitaa myös ympäristövastuunsa keskeisistä toimialoista parhaiten.

Metsäteollisuus ry:n teettämän mielipidetiedustelun mukaan suomalaiset arvostavat metsäteollisuuden roolia maamme talouden selkärankana. Jopa 85 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista piti metsäteollisuutta merkittävänä vienti- ja verotulojen turvaajana.

Lisäksi 83 prosenttia katsoi, että luonnehdinta ”tuottaa työtä ja hyvinvointia koko Suomeen” kuvaa metsäteollisuutta erittäin hyvin tai hyvin. Metsäteollisuus nähdäänkin ennen muuta aluetalouden vahvistajana; näin ajatteli yli 70 prosenttia vastaajista.

Suomalaiset luottavat metsäteollisuuden menestyvän myös tulevaisuudessa. Vastanneista 86 prosenttia katsoi, että metsäteollisuuden kansantaloudellinen merkitys kasvaa tai vähintäänkin pysyy ennallaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Alan ajatellaan edistävän kansantaloutta vastuullisesti ja tätä mieltä ovat niin nuoret kuin vanhemmatkin ikäluokat.

Kyselyyn vastanneista kolmannes arvioi metsäteollisuuden vientiosuuden oikein, noin 20 prosenttiin. Lähdes puolet arvioi sen tätä suuremmaksi.
Työllistävyyttä kysyttiin koko metsäsektorin osalta ja sen tiesi oikein noin kolmannes vastaajista: 140 000 ihmistä, mutta keskimäärin työllistävän vaikutuksen uskottiin olevan hieman matalampi.

Ympäristö- ja työnantajamaine on hyvä

Tulokset ovat hyvin linjassa Suomen Metsäyhdistyksen säännöllisesti vuodesta 1993 lähtien teettämän Metsä ja puu -mielipidetiedustelun kanssa. Siinä kansalaisten metsämielipiteitä on kartoitettu yli 30 kysymyksellä monesta näkökulmasta ja metsäsektorin saama tuki on aina ollut 60–80 prosentin luokkaa.

Metsäteollisuuden kyselyn tuloksissa on myös outoa ristiriitaa: toisaalta vastaajat eivät pitäneet metsäteollisuutta erityisen innovatiivisena tai uutta luovana, vaikka yli puolet vastaajista pitikin sitä ”Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lippulaivana”. Lähes puolet vastaajista arveli metsäteollisuuden merkityksen myös kasvavan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Metsäteollisuuden päästöjä lähiympäristöön pidetään pieninä: vajaa neljännes vastaajista arveli metsäteollisuuden aiheuttavan vesistöpäästöjä tai hajuhaittoja. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että metsäteollisuus kohtelee metsiä ja niiden monimuotoisuutta erittäin tai melko hyvin. Neljä viidestä vastaajasta arveli metsäteollisuuden roolin erittäin tai melko merkittäväksi ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Myös metsäteollisuuden työnantajamaine on hyvä, vastaajien mukaan yksityisen sektorin paras. 62 prosenttia vastaajista piti metsäteollisuutta hyvänä työnantajana.

Enemmistö myös arvioi, että metsäteollisuuden yritykset arvostavat työntekijöitään. Alan tulevaisuuden kannalta saattaa kuitenkin olla merkittävää, että alle 35-vuotiaiden joukossa työnantajakuva on keskimääräistä heikompi.

Teollisuus yllättyi itsekin

Tulokset yllättivät myönteisyydessään jopa Metsäteollisuus ry:n. ”Ja mikä olennaista, suomalaisilla on hyvät tiedot esimerkiksi metsäteollisuuden roolista viennissä”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Tiedustelun mukaan vastaajista yli 60 prosenttia ilmoitti luottavansa tutkijoihin eniten tiedonlähteenä metsäteollisuudesta. Seuraavaksi eniten luotettiin viranomaisiin, Metsähallitukseen ja tiedotusvälineisiin.

Ympäristöjärjestöihin ilmoitti luottavansa 23 prosenttia vastaajista. Metsä ja puu -mielipidetiedustelun tulokset ovat samankaltaiset, mutta kun siinä kysyttiin, keihin vastaajat luottavat metsäalan ympäristönsuojelua koskevissa asioissa, ympäristöjärjestöt pärjäsivät jonkin verran paremmin.

Metsäteollisuuden mainekysely toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa kesäkuun alussa. Kyselyyn vastasi lähes 4000 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten tilastollisista syistä johtuva virhemarginaali on enintään prosenttiyksikkö suuntaansa.


Metsäteollisuus ry:n tiedote

Metsä ja puu -mielipidetiedustelu


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti