Kirjanpainajan ja muiden metsätuhoja aiheuttavien tekijöiden ensihavainnointi on tärkeää, jotta suuremmilta tuhoilta voisi välttyä.
Mikä on liian tiheää metsää? Kysymys on relevantti taimikonhoidoissa. Mutta on metsänomistajan oma valinta, kuinka tiheänä ja monimuotoisena haluaa metsiään vaalia. Jotta voitaisiin saada laadukasta ja tiukkasyistä puuta, on perusteltua kasvattaa metsää tiheänä, jotta oksat karsiutuisivat luontaisesti ja vuosikasvun lustot mahdollistaisivat tiukkasyisen mekaanisen puunjalostusteollisuuden lujan ja tarkoitusten mukaisen laadukkaan puuraaka-aineen saannin A-luokan tavarana tai jopa ihan vanhan laatuluokittelun u/s huippulaadun tavarana, mikä edelleen voidaan lajitella neljään laatuluokkaan.
Korostan metsänomistajan omaa valintaa, millaista puuta hän haluaa tuottaa.
Kun nyt ei ole omia ja toimivia puun laatulajitteluja, menetämme ainutlaatuisen tiukkasyisen ja hitaasti kasvaneen bulkkitavaran mukana puukaupoissa ja kohta olemme menettäneet myös monimuotoisen puusepänteollisuudenkin maastamme tai joudumme käyttämään ulkomailta tuotavia puueriä.
Haluan arvokkaalle ja hitaasti kasvaneelle puulle omat erikoispuun markkinansa ”kepeistä ja heinäseipäistä” ylijäreisiin tukkeihin saakka.
Olisiko näitäkin mahdollista kartoittaa jopa satelliiteista saakka, jotta metsänomistajat tietäisivät arvokohteensa metsissään? Vai meneekö tämä jo yksityisyyden suojan ylitse?

Vastaa