Metsien kasvu kiihtyy – puuvaranto on ennätyksellisen suuri

21.6.2017 / Artikkeli
Puusto on järeytynyt erityisesti Pohjois-Suomessa. Kuva: Anna Kauppi

Valtakunnan metsien 12. inventoinnin alustavat tulokset vuosilta 2014–16 ovat valmistuneet. Niiden mukaan puuston määrä Suomen metsissä on jo 2,5 miljardia kuutiometriä.

Myös metsien vuotuinen kasvu nousee. Edellinen, vuoden 2013 luku oli 105 miljoonaa kuutiota vuodessa, nyt luku on 110 miljoonaa. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on lisääntynyt.

Puuston kokonaispoistuma oli 82 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2015. Siitä 59 miljoonaa koostui tukki- ja kuitupuusta, yhdeksän miljoonaa energiapuun runkopuusta ja 14 miljoonaa metsään jäävästä hakkuutähteestä ja puiden luontaisesta kuolemisesta.

Tuoreen tilastotiedon mukaan hakkuiden ainespuukertymä nousi 62 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2016. Näin lähes neljäsosa vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääomaa ja metsän hiilivarastoa.

Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa metsät myös järeytyvät vauhdilla. Varttuneiden kasvatusmetsien ja hakkuukypsien metsien yhteenlaskettu osuus puuntuotannon metsämaasta on viime kymmenen vuoden aikana noussut 29 prosentista 38 prosenttiin.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrä on Etelä-Suomessa lisääntynyt ja on nyt keskimäärin 4,3 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä on pienentynyt edellisistä mittauksista, mutta on edelleen selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa, 7,3 kuutiometriä hehtaarilla.

Metsienhoidon rästit lisääntyvät. Taimikonhoitorästejä on 795 000 hehtaaria eli 50 000 hehtaaria enemmän kuin edellisessä inventoinnissa.

Nuorten metsien ensiharvennusrästejä on jo lähes miljoona hehtaaria. Vaikka ensiharvennusmäärät ovat viime vuosikymmeninä selvästi lisääntyneet, lisäys ei vastaa metsänhoidollista tarvetta.


Luonnonvarakeskuksen tiedote


 

Hannes Mäntyranta

Kirjoita kommentti