Erityisen tärkeä elinympäristö (habitat of special importance, valuable habitat)

Erityisen tärkeä elinympäristö eli avainbiotooppi on pieni, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue, jossa esiintyy harvinaisia ja vaateliaita eliölajeja tavallista enemmän. Muun muassa lehdot ja luonnontilaiset purot varsineen ovat usein erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Metsälaissa määritellään joukko erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden ominaispiirteet on säilytettävä joko suojelemalla tai hoitamalla niitä.