Luonnonvarasuunnitelma, LVS (Natural Resource Plan, NRP)

Luonnonvarasuunnittelu on suurten maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Yleensä tällaisiin alueisiin kohdistuu lukuisia käyttötarpeita, kuten luonnonsuojelua, metsätaloutta, virkistyskäyttöä, luontomatkailua, kiinteistöjalostusta ja maa-aineskauppaa. Niitä yhteen sovittamalla tavoitellaan mahdollisimman suurta kokonaishyötyä.

Suomessa luonnonvarasuunnitelmia tehdään valtion talousmetsissä. Ne tehdään laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja niissä muun muassa määritellään valtionmetsien hakkuiden määrä suunnitteluajalle. Luonnonvarasuunnitelmat uusitaan viiden vuoden välein.