Inventointi (inventorying)

Inventointi tarkoittaa metsävaratietojen mittaamista tai arviointia. Suomessa merkittävin inventointi on Valtakunnan metsien inventointi (VMI), joka aiemmin oli useita vuosia kestäviä tutkimus, missä arvioitiin koko maan metsävaratiedot. Ensimmäinen Valtakunnan metsien inventointi, VMI I tehtiin 1920-luvun alussa. Nyttemmin VMI on teknisen kehityksen myötä muuttunut jatkuvaksi toiminnaksi. VMI:ssä arvioidaan monia asioita, kuten puuston määrää ja kasvua, metsien terveyttä sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä muuttujia. Muita inventointeja ovat esimerkiksi erilaiset uhanalaisinventoinnit. Niissä arvioidaan uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen määrää. Merkittävässä osassa inventoinnissa on lentokoneesta tehtävä laserkeilaus. Maastokäyntejä tarvitaan muun muassa laserkeilaustulosten kalibrointiin ja tulkintaan.